Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din personliga integritet i alla våra verksamhetsprocesser och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning. Det är Laholms kommuns kultur- och folkhälsonämnd som är personuppgiftsansvarig (kultur.och.folkhalsonamnden@laholm.se). Teckningsmuseet sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket informationen samlades in (exempelvis deltagarlistor för våra kurser/workshopar) eller så länge det krävs enligt lag, t.ex. arkivlag och bokföringsförordning. Den lagliga grunden för behandlingen kan exempelvis vara samtycke (vid gratiskurser eller nyhetsbrev), avtal eller allmänt intresse. Som registrerad har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamheter omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlighet och sekretess samt arkivlagen begränsar detta i vissa fall rätten till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Kontakta museet på 0430-154 51 eller info@teckningsmuseet.se om du vill veta vad som gäller i varje enskilt fall. Anser du att Laholms kommun bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling kan du kontakta kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombudet@laholm.se) eller Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Läs mer på www.laholm.se/gdpr